ZEBRA ALIMENTATION: AC Power supply: 100-240 VAC, 5.4 V DC, 3A.

Unsplashed background img 2